Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

Privacyverklaring Kindercoaching Roosmarijn mei 2018

Privacyverklaring

 

Kindercoaching Roosmarijn, gevestigd aan de Van Speijkkade 61 1901 XB te Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Kindercoaching Roosmarijn

Van Speijkkade 61

1901 XB Castricum

06-10189800

www.kindercoachingroosmarijn.nl

kindercoacingroosmarijn@ziggo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoaching Roosmarijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

– verslagen/rapportages/ terugkoppeling/etc. worden verstrekt via e-mail.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoaching Roosmarijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online a vctiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindercoaching Roosmarijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals bijvoorbeeld coaching/training/workshop.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoaching Roosmarijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercoaching Roosmarijn archiveert de persoonsgegevens na afsluiting van een traject voor een maximale periode  van 7 jaar (gegevens moeten voor de fiscus voor deze periode bewaard blijven).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindercoaching Roosmarijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoaching Roosmarijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kindercoaching Roosmarijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kindercoaching Roosmarijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercoaching Roosmarijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl