Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

Voorwaarden & Contactgegevens

Toepasselijkheid:       

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Kindercoaching Roosmarijn, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden, en de privacyverklaring, verwezen.

Klachtenregeling:

Kindercoaching Roosmarijn is sinds 01-01-2022 aangesloten bij de Wkkgz:

WKKGZ – Zorg Voor ZZP.

 

 

Algemene Voorwaarden :

 • Alles wat U bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van U en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de Kindercoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met U besproken, de privacywetgeving in acht nemend.
 • Kindercoaching Roosmarijn hanteert een overeenkomst, welke u dient te ondertekenen bij aanvang van het traject. U tekent dan ook voor akkoord, en voor het gezien hebben van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 • Er kan U gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan uw huisarts te overleggen.
 • De Kindercoach is verplicht zich te houden aan haar beroepsgeheim.
 • De Kindercoach is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.
 • De Kindercoach is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.
 • De Kindercoach heeft ten aanzien van U een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van U en uw gezin/omgeving. Om zo, samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
 • De Kindercoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die U neemt ten aanzien van U en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt U in rekening gebracht.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de Kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 • Er is geen afgesloten wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. Indien nodig wacht de ouder op de gang voor de praktijkruimte.
 • De ouder/verzorger dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Aan het eind van de coachingssessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om een korte (niet inhoudelijke) terugkoppeling en de eventuele thuisopdracht(en) te bespreken.
 • Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouder(s), waarin we de voortgang van het traject bespreken
 • Ik werk met een overeenkomst die ik met u afsluit, voordat wij een traject ingaan. Ik vraag U deze te ondertekenen.
 • Aansprakelijkheid: Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt. Dit geldt voor zowel de individuele sessies, als voor de weerbaarheidstraining, de mind set training en de ik leer leren training.
 • Begeleiding kinderen t/m 16 jaar: Kindercoaching Roosmarijn is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoaching Roosmarijn kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Betalingsvoorwaarden: Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Kindercoaching Roosmarijn. In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen; informeer hiernaar voorafgaand aan het traject bij Kindercoaching Roosmarijn. Indien er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoaching Roosmarijn een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kindercoaching Roosmarijn, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoaching Roosmarijn gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Contact :

Bel of mail naar Kindercoach Roosmarijn voor verdere informatie:

06-10189800 in Castricum

kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl

U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Adres praktijk:

Van Speijkkade 61

1901 XB

Castricum